Modelowanie i Wyceny


Modelowanie Finansowe

Doskonale znasz historyczne wynki finansowe swojego przedsiębiorstwa. Zastanawiasz się jednak, jak Twoja działalność będzie wyglądała w perspektywie najbliższych 5, 10 lat, bądź w jeszcze dalszym horyzoncie czasowym. Czy Twoje decyzje inwestycyjne bądź biznesowe wpłyną pozytywnie na wyniki? Czy związane z nimi korzyści przewyższą koszty? Być może dopiero rozważasz rozpoczęcie działalności i zastanawiasz się czy warto podjąć to ryzyko. Poprzez modelowanie finansowe jesteśmy w stanie przełożyć działalność Twojego przedsiębiorstwa i wszelkie związane z nią pomysły na liczby. Na ich podstawie udzielimy odpowiedzi na postawione wcześniej pytania.

W oparciu o przedstawione przez Ciebie założenia oraz dostępne dane makroekonomiczne utworzymy model finansowy prognozujący wyniki działalności Twojego przedsiębiorstwa/pomysłu w dowolnym horyzoncie czasowym.

Wszystkie nasze modele tworzone są w standardzie FAST:

  • Flexible (elastyczny): model można łatwo dostosować w celu odzwierciedlenia różnych scenariuszy, analizy wrażliwości, czy też wszelkich innych zmian i modyfikacji;
  • Appropriate (stosowny): model wiernie odzwierciedla kluczowe założenia biznesowe bez wchodzenia w zbędne detale
  • Structured (ustrukturyzowany): w całym modelu zachowany jest rygor odnośnie jego struktury, wyglądu i uporządkowania danych, tak aby zapewnić jego pełną integralność;
  • Transparent (przejrzysty): model zbudowany jest w oparciu o proste i przejrzyste formuły, które mogą być z powodzeniem zrozumiane zarówno przez osoby zajmujące się modelowaniem finansowym jak i osoby, które nie mają z nim wiele wspólnego; dzięki zachowaniu tej cechy model może być łatwo weryfikowany przez różne instytucje

Modele opracowane zgodnie z powyższym standardem są akceptowane przez większość instytucji finansowych. Inwestycja w opracoway model finansowy jest inwestycją w narzędzie, które sprawdzi się w wielu sytuacjach, na którym można opierać decyzje biznesowe. Narzędzie to można i trzeba adaptować zgodnie ze zmianami zachodzącymi wewnątrz modelowanej działalności jak i zmianami w otoczeniu biznesowym.

Zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia współpracy nad modelem finansowym dla Twojej działalności.

Wyceny

Chcesz poznać wartość swojej firmy, czy też pomysłu biznesowego? W oparciu o przedstawione przez Ciebie założenia wycenimy Twoją działalność przy użyciu jednej, dwóch bądź wszystkich z trzech podejść:

  • Podejście dochodowe: z reguły oparte o metodę DCF (Discounted Cash Flow) – w oparciu o przedstawoiny przez Ciebie lub opracowany przez nas model finansowy obliczymy wartość Twojego przedsiębiorstwa poprzez kalkulację wartości bieżącej skumulowanych przyszłych przepływów pieniężnych przez nie generowanych
  • Podejście porównawcze: przeważnie oparte o metodę mnożników giełdowych lub mnożników transakcyjnych – wartość Twojej działalności obliczymy poprzez porównanie jej wyników finansowych z wynikami spółek publicznych bądź spółek które były przedmiotem transakcji fuzji i przejęć
  • Podejście majątkowe: przyjrzymy się się wartości księgowej twojego przedsiębiorstwa